Vše pro Váš vysněný domov!...10% sleva po registraci

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Artspect, a.s.

U Plynárny 121/31

140 00 Praha 4

Česká republika

IČ: 28123395, zapsaná v OR vedeném u MS v Praze pod spis. zn. B 18335

 

Čl. I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti a případné další právní vztahy smluvních stran vznikajících v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo uzavřené mezi prodávající (též zhotovitelem), tj. Artspect, a.s., IČ: 28123395, sídlem U Plynárny 121/31, 14000 Praha 4, Česká republika, zapsaná v OR vedeném u MS v Praze pod spis. zn. B 18335 a kupujícím (též objednatelem), tj. jinou fyzickou osobou, právnickou osobou či spotřebitelem.
 1. Obchodní podmínky se použijí smluvní vztahy vzniklé na základě kupní smlouvy a smlouvy o dílo uzavřené osobně, tak i distančním způsobem.
 2. Ustanovení odchylná od ustanovení uvedených v obchodních podmínkách lze sjednávat v kupní smlouvě či smlouvě o dílo. Tyto odchylná ustanovení mají přednost před těmito Obchodními podmínkami.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a smlouvy o dílo. Kupní smlouva, smlouva o dílo i obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit či doplňovat. Změnami či doplňky nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly před účinností těchto změn, příp. doplňků obchodních podmínek.

 

Čl. II.
DEFINICE POJMŮ

 

 1. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
 2. Prodávajícím nebo zhotovitelem se rozumí Artspect, a.s., IČ: 28123395, sídlem U Plynárny 121/31, 14000 Praha 4, Česká republika, zapsaná v OR vedeném u MS v Praze pod spis. zn. B 18335, ve smyslu § 2079 občanského zákoníku.
 3. Kupujícím podnikatelem nebo objednatelem podnikatelem se rozumí podnikatel ve smyslu § 420 občanského zákoníku, tedy fyzická či právnické osoba, která s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu ve smyslu § 2079 občanského zákoníku nebo smlouvu o dílo.
 4. Kupujícím spotřebitelem nebo objednatelem spotřebitelem se rozumí fyzická osoba – nepodnikatel, která uzavírá smlouvu o dílo nebo kupní smlouvu s prodávajícím pro svou osobní potřebu, ve smyslu § 419 občanského zákoníku.
 5. Kupujícím nebo objednatelem se rozumí kupující podnikatel a kupující spotřebitel.
 6. Webovým rozhraním se rozumí e-shop provozovaný na adrese
  koleta.cz
  , www.drewmax.cz, www.eshop.artspect.cz.
 7. Katalogem se rozumí tištěný katalog zboží prodávajícího.

 

Čl. III.
UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv změně těchto údajů povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Čl. IV.
UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízené prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení rozměrů, materiálu, charakteristiky a cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Webové rozhraní obchodu obsahuje též možnosti úpravy zboží na zakázku, objednávku kupujícího. O skutečnosti, že v případě dané úpravy či varianty zboží se jedná o úpravu na zakázku, je kupující upozorněn.
 2. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu a do vyprodání zásob. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Veškeré nabídky prodeje a úpravy zboží umístěné ve webovém rozhraní prodávajícího jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 4. Webové rozhraní prodávajícího obsahuje informace o nákladech spojených s balením, platbou a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 5. Nabídku na uzavření kupní smlouvy či smlouvy od dílo učiní kupující a to tak, že zašle objednávku, do níž kupující vyplní údaje, zejména
  1. informace nezbytné k charakterizaci své osoby,
  2. způsob úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží včetně balného,
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen „objednávka“).
 6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“), toto potvrzení je chápáno jako akceptace oferty kupujícího.
 7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 8. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
 9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 10. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
 11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
 12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
 13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 14. Kupující spotřebitel výslovně souhlasí a pověřuje prodávajícího, aby v případě smlouvy o dílo či úpravě věci na zakázku uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího započal s prováděním díla bez zbytečného odkladu, tedy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující spotřebitel zároveň bere na vědomí, že v takém případě je povinen pro případ odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě uhradit kupujícímu část již provedeného díla či úpravy věci.

 

Čl. V.
CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 1. Cenu zboží a případné další náklady spojené s dodáním zboží hradí kupující jedním z následujících způsobů, přičemž který z nich zvolí v rámci odeslání své objednávky
  1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Humpolec, Kamarytova 180, PSČ: 39601
  2. při převzetí zboží, tj. dobírkou, v hotovosti na místě určeném kupujícím v objednávce
  3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 265810009/0300 vedený u Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)
 2. V případě platby hotovostí je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání na účet prodávajícího.
 4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky na žádost prodávajícího, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li dohodnuto jinak.
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

Čl. VI.
PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Prodávající může průběžně informovat kupujícího, a to telefonicky či elektronicky, že zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Pokud kupující zjistí, že i přes neporušenost obalu je doručené zboží poškozené, bezodkladně to oznámí prodejci.
 5. Při osobním odběru Kupujícím, je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující Zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží. Pozdější reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození Zboží nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 7. Zboží je doručeno na adresu dodání uvedenou v objednávce k prvním vchodovým dveřím, pokud tomu podmínky dovolují. Zboží rozváží pouze jeden řidič bez závozníka.

   

Čl. VII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KUPUJÍCÍM SPOTŘEBITELEM

 

 1. Kupující Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů a o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7 odst. 1, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.
  1. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu Artspect, a.s., Humpolec, Kamarytova 180, PSČ: 39601,
  2. do odstoupení od smlouvy spotřebitel uvede číslo objednávky a specifikuje zboží jeho názvem a počtem.
 3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7 odst. 2 se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a pokud možno v původním obalu.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7 odst. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté spotřebitelem spotřebiteli do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení poskytnutého plnění, a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem nebo stejným způsobem, jako došlo k úhradě kupní ceny. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží.
 5. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Spotřebitel souhlasí, aby si prodejce jednostranně vzniklou náhradu škody započetl vůči vracené kupní ceně
 6. Do doby převzetí zboží spotřebitelem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem nebo stejným způsobem, jako došlo k úhradě kupní ceny.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 8. Spotřebitel nese náklady spojené s odstoupením od smlouvy a vrácením zboží, které mu vznikly, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 9. V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit spotřebiteli náklady na dodání zboží, avšak pouze ve výši rovnající se nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, bez ohledu na to, jaký druh dodání zboží si spotřebitel vybral.
 10. Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy o dílo či úpravy věci na zakázku, bylo-li toto dílo zhotovováno před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy na přání spotřebitele, je spotřebitel povinen uhradit kupujícímu část již provedeného díla či úpravy věci. V případě dodání celého díla či úpravy věci je povinen uhradit celé dílo či úpravu věci.

 

Čl. VIII.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran plynoucích z vadného plnění, v případě, že kupujícím je podnikatel, se řídí příslušnými právními ustanoveními tj. zejména § 2099 a násl. občanského zákoníku. V případě porušení smlouvy má podnikatel práva vyplývající z § 2106 a § 2107 občanského zákoníku. Mezi tyto práva patří oprava, výměna, přiměřená sleva z kupní ceny, a není-li možné ani jedno z těchto, pak odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou či smlouvou o dílo (dále již jen společně kupní smlouva), zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 3. V případě, že věc při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď opravou věci, nebo její výměnou; není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od smlouvy.
  1. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud prodejce neprokáže opak.
 4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající spotřebiteli za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka), která činí dvacet čtyři (24) měsíců. Tato doba počíná běžet převzetím zboží se staví po dobu, kdy prodávající převzal zboží k reklamačnímu řízení.
 5. Pro kupujícího podnikatele činí záruční doba 12 měsíců.
 6. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie, akumulátor, atd.) je záruční doba 6 měsíců. Právo spotřebitele reklamovat zboží v zákonné záruční době tím není dotčeno. Prodávající upozorňuje, že pojem záruka nelze zaměňovat s životností zboží.
 7. Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla
 8. mechanickým poškozením zboží
 9. prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je zboží plombami opatřeno,
 10. prokazatelně nesprávným užíváním,
 11. užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
 12. užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
 13. prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
 14. prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,
 15. odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím,
 16. kupující či spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, nebo zastřel-li vadu lstivě,
 17. vyplývá-li to z povahy věci.
 18. Záruční list předá prodejce spotřebiteli na jeho žádost. Neučiní-li tak spotřebitel, plní funkci záručního listu standardně daňový doklad.

 

Čl. IX.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní či katalog.
 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

Čl. X.


PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění a Nařízením (EU) 2016/679 (Nařízení GDPR).
 2. Prodávající informuje kupujícího, že za účelem naplnění kupní smlouvy a povinností vyplývajících z daňových předpisů bude zpracovávat osobní údaje kupujícího pouze po nezbytně dlouhou dobu, a to zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely na dobu neurčitou, bude prodávající uchovávat osobní údaje, a to jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo za účelem zasílání marketingových sdělení.
 4. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů cookies pro účely marketingu, bude prodávající uchovávat osobní údaje, a to IP adresa a údaje o chování kupující v síti internetu za účelem optimalizace reklamních sdělení. Bližší informace jsou uvedeny v souhlasu s povolením cookies na webové stránce prodávajícího.
 5. Prodávající informuje kupujícího, že může prodávajícího (resp. Správce osobních údajů) požádat o opravu osobních údajů a jejich doplnění, omezení zpracování osobních a vymazání osobních údajů. Dále má též kupující právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. V případě, že kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasílání marketingových sdělení a zpracováním osobních údajů cookies, má kupující právo odvolat kdykoli tento svůj souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování daného osobního údaje založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající informuje, že osobní údaje bez souhlasu kupujícího předává zejména za účelem plnění smlouvy spedičním partnerům dopravující zboží a orgánům státu na základě zákonné povinnosti či rozhodnutí státního orgánu.
 7. Kupující je oprávněn se dotázat jak a kdy bylo s jeho osobními údaji nakládáno.
 8. Prodávající informuje kupujícího, že dozorovým orgánem, pokud se týká nakládání s osobními údaji je Úřad pro ochranu osobních údajů, uoou.cz . V případě, že je kupující přesvědčen o poškození jeho práv v souvislosti porušením právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, může podat stížnost dozorovému orgánu.
 9. Prodávající, obchodní společnost Artspect, a.s., IČ: 28123395, sídlem: U Plynárny 121/31, 14000 Praha 4 je správce osobních údajů, kontaktní údaje
  1. Korespondenční adresa Artspect, a.s., Humpolec, Kamarytova 180, 39600
  2. Emailová adresa soukupova@artspect.cz
  3. Za správce osobních údajů jedná ve věci zpracování osobních údajů zástupce Jaroslav Burian.

 

Čl. XI.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A COOKIES

 

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Čl. XII.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 

 1. 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele."
 2. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Artspect, a.s. doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Artspect, a.s. pro vyřešení nastalé situace.

 

Čl. XIII.

REGISTRACE MATRACÍ SPOLEČNOSTI Hilding Anders Česká republika a.s.

 

 1. U matrací společnosti Hilding Anders Česká republika a.s doporučujeme zákazníkům provést registraci dle návodu přiloženém u každé matrace. Touto registrací si zákazník prodlužuje záruční dobu na dobu uvedenou u každého produktu.
 2. Dodavatel není povinen tuto registraci zákazníkům zajistit a upozorňovat na ni.

 

Čl. XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují textovou formu.
 3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy do jiného jazyka, platí, že v případě rozporu jazykových verzí má přednost výklad smlouvy v českém jazyce.
 4. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. 11. 2017.